Letnia inwentaryzacja zwierzyny na przełomie lipca i sierpnia 2021

Letnia inwentaryzacja zwierzyny na przełomie lipca i sierpnia 2021

Darz Bór!

Na przełomie lipca/sierpnia 2021 r. na terenie wszystkich obwodów łowieckich nadleśnictw znajdujących się w zasięgu RDLP w Toruniu, zostaną przeprowadzone letnie obserwacje zwierzyny.

Prawidłowe gospodarowanie populacjami zwierzyny płowej ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia gospodarki łowieckiej. Niezbędna w tym zakresie jest wiedza na temat liczebności, struktury płciowej i wiekowej danej populacji, ale i jej coroczny przyrost. Wiedza ta, jest również potrzebna przy planowaniu odstrzałów zwierzyny grubej, a w związku z tym do sporządzania Rocznych Planów Łowieckich. 

W celu uzyskania informacji o liczebności zwierzyny w obwodach łowieckich niezbędna jest jej inwentaryzacja, którą corocznie wykonują dzierżawcy kół łowieckich. W przypadku uzyskania informacji na temat struktury płciowej czy wiekowej, która zmienna jest w ciągu roku, bardzo dobrą metodą jej określenia jest przeprowadzenie letnich obserwacji zwierzyny.  Dzięki tej metodzie uzyskujemy także dane o przyroście naturalnym danego gatunku, co może być podstawą do określenia przyrostu zrealizowanego na etapie planowania na kolejny sezon łowiecki po zakończeniu zimy i przed okresem narodzin. 

Powyższe działania będą miały za cel przede wszystkim określenie prawidłowych struktur populacji. 

Do najważniejszych założeń metodyki wg. których konieczne będzie przeprowadzenie letnich obserwacji należą:

 • Inwentaryzacja metodą letnich obserwacji zostanie przeprowadzona na terenie wszystkich Rejonów Hodowlanych RDLP w Toruniu w dniach:
  • 16-17 lipca 2021 w rejonie Bory Tucholskie Południowe;
  • 23-24 lipca 2021 w rejonach Bory Tucholskie Północne, Krajeński, Bydgoski, Pałucki, Toruński, Grudziądzki i  Brodnicki;
  • 24-25 lipca 2021 w rejonie Golubskim;
  • 30-31 lipca 2021 w rejonach Dobrzyńskim i Kujawskim;
  • 31 lipca – 1 sierpnia 2021 w rejonie Nadwiślańskim

Obserwacjami objęte zostaną wszystkie obwody dzierżawione przez koła łowieckie oraz OHZ.  

 • Celem inwentaryzacji będzie ustalenie struktury płciowej i wiekowej w populacjach poszczególnych gatunków zwierząt łownych oraz określenie przyrostu naturalnego.

(Inwentaryzacja ta nie będzie dotyczyła ustalenia liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny, natomiast dotyczyć będzie ustalenia rzeczywistych parametrów populacji, niezmiernie ważnych przy sporządzaniu zarówno Rocznych Planów Łowieckich jak i Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego.)

Obserwacjami zostaną objęte następujące gatunki zwierząt łownych:

 • jeleń,
 • daniel,
 • sarna,
 • dzik ,
 • gatunki chronione : wilk, ryś.

Koła Łowieckie, w uzgodnieniu z nadleśnictwami, dokonało podziału obwodu łowieckiego na sektory obserwacyjne, w których będą prowadzone obserwacje przez wyznaczonych przez Koło Łowieckie myśliwych-obserwatorów. Zakłada się, że jeden sektor obserwacyjny, w zależności od obwodu łowieckiego wynosi od ok. 300 do ok. 500 ha. Punkty obserwacyjne (ambony, zwyżki itd.) w danym sektorze zostaną wyznaczone w miejscach, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny tj.: stałe żerowiska, miejsca bytowania zwierzyny, 

 • obserwacja zwierzyny w sektorach, odbędzie się podczas 3 wyjść, tj.: rano – wieczór – rano dnia kolejnego, z użyciem lornetek, noktowizorów, termowizji itd. Zajęcie stanowisk przez obserwatorów winno nastąpić ok godziny 17, a w przypadku rannych obserwacji ok godz. 4. O terminie opuszczenia stanowisk decyduje indywidualnie obserwator, w zasadzie nie wcześniej niż o godz. 22 i godz. 8 przy rannym pobycie,
 • obserwację w sektorze prowadzi jeden obserwator –wyniki obserwacji nanosi na kartach obserwacji. Każda karta obserwacji będzie dotyczyła konkretnego gatunku. Na karcie obserwacyjnej odnotowuje się każdą zaobserwowaną chmarę lub pojedyncze sztuki z wyszczególnieniem płci, wieku (sztuki dorosłe), formy poroża oraz liczbę cieląt. 

ZO PZŁ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku liczą na duże zaangażowanie myśliwych naszych kół łowieckich w te przedsięwzięcie. 

(autor zdjęcia wykorzystanego w artykule: Wojciech Grzanka, www.grzanka.pl)