Szkody łowieckie

Adresy Biur Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Zarządu Okręgowego Bydgoszczy

 • Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
  e-mail: bydgoszcz@kpir.pl, tel. 52 321 26 23, kom. 609 193 503
 • Świecie, ul. Hellera 9 pok. 209, 86-100 Świecie
  e-mail: swiecie@kpir.pl, tel. 52 56 26 070, kom. 668 401 264
 • Tuchola, ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola
  e-mail: tuchola@kpir.pl, tel. 52 33 42 017, kom. 695 421 025
 • Sępólno, ul. Przemysłowa 2, 89-400 Sępólno
  e-mail: sepolno@kpir.pl, tel. 52 388 22 56, kom. 601 973 878
 • Nakło, ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło
  e-mail: naklo@kpir.pl, tel. 52 386 13 19, kom. 536 923 140
 • Żnin, ul. 700-lecia 34, 88-400 Żnin
  e-mail: znin@kpir.pl, tel. 52 303 13 74, kom. 694 946 328
 • Mogilno, ul. Jagiełły 14, 88-300 Mogilno
  e-mail: mogilno@kpir.pl, tel. 52 315 52 53, kom. 607 956 890
 • Inowrocław, ul. Jacewska 164, 88-1000 Inowrocław
  e-mail: inowroclaw@kpir.pl, tel. 52 357 58, kom. 691 414 258

Podstawy prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.)

W skład obwodów łowieckich z mocy ustawy nie wchodzą m.in.:

 • tereny w granicach administracyjnych miast i wsi;
 • tereny zajęte przez miejscowości nie zaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości
 • budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

 

Dokumenty niezbędne przy oględzinach  lub szacowaniu zgłoszonych szkód:

 • dowód osobisty właściciela lub dzierżawcy,
 • dokumenty lub tytuł prawny potwierdzający prawa własności lub dzierżawy zgłaszanych nieruchomości rolnych,
 • pełnomocnictwo właściciela lub dzierżawcy w przypadku jego nieobecności w czasie oceny i wyceny ostatecznej,
 • wyciąg geodezyjny lub ortofotomapa zgłoszonej działki.

Zgłaszanie szkód łowieckich inne niż pisemne zgodnie z obowiązującym prawem nie może być rozpatrzone!
Odszkodowanie nie przysługuje przy szkodach nieprzekraczających wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy.

Schemat postępowania przy powstaniu szkód łowieckich

Powstanie szkody

W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach) należy zawiadomić na piśmie osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń (informacje w urzędzie gminy lub izbie rolniczej) o wystąpieniu szkody.

W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin, zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na dwa dni przed ich dokonaniem. Na żądanie jednej ze stron może w nich uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół. Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik.

Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed zbiorem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego. Na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód. Na żądanie jednej ze stron może w nim uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.

Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół.

Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania. Należy pamiętać, że nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu I ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku „ dalszego zwiększenia się szkody. Dopuszcza się ponowne szacowanie szkody – za porozumieniem stron – jeżeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane było warunkami atmosferycznymi.

Podpisanie protokółu bez uwag oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną! Jeżeli nie zgadzasz się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania dopilnuj by było to zawarte w podpisywanym protokole!

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenia protokółu ostatecznego szacowania szkody (ponownego szacowania szkody). W przypadku sporów organem mediacyjnym jest właściwy miejscowo urząd gminy. W przypadku nie dojścia do ugody możliwe jest wstąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę.

Pliki do pobrania