Kurs dla strażników łowieckich 05.06.2022 r.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że w dniu 5 czerwiec (niedziela), od godziny 8.oo organizuje na terenie Ośrodka Szkolenia Łowieckiego w Łącku kurs dla strażników łowieckich powoływanych lub zatrudnianych przez dzierżawców lub zarządców obwodów zatwierdzony 31 października 2005 r. przez Ministra Środowiska w porozumieniu
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i obejmuje 10 godzin wykładów z zakresu:

Program szkolenia 

  • Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach  
  • Uprawnienia strażników łowieckich i wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na tych strażników
  • Wybrane zagadnienia z ustawy „prawo łowieckie” i aktów wykonawczych do tej ustawy
  • Wybrane zagadnienia z ustawy „o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej”
  • Gospodarka łowiecka
  • Elementy prawa karnego i postępowania karnego
  • Elementy materialnego prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Zasady zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz elementy taktyki i technik interwencyjnych (elementy samoobrony)
  • Zasady współdziałania z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Graniczną, Służbą Leśną (w tym Strażą Leśną), Służbą Parków Narodowych (w tym Strażą Parków Narodowych) Państwową Strażą Rybacką
  • sprawdzian wiedzy w formie pisemnej – TEST

Zakres obowiązków i uprawnień strażników łowieckich zatrudnionych lub powoływanych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich został ujęty w ustawie prawo łowieckie 

Rozdział 7 – Straż łowiecka
Art. 38. 1. Strażnikiem Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażnikiem łowieckim może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ukończyła 21 lat;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
5) (uchylony); 24)-
6) posiada dobry stan zdrowia;
7) nie była karana sądownie;
8) ukończyła z wynikiem pozytywnym przeszkolenie według programu opracowanego przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

Koszt szkolenia wynosi 350,00 zł od osoby.

Zgłoszenia chętnych na szkolenie prosimy zgłaszać e-mailem zo.bydgoszcz@pzlow.pl z podaniem Nazwiska i imienia oraz nr legitymacji PZŁ lub nr PESEL do 23 maja 2022 r.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp