Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

II letnie obserwacje zwierzyny w okręgu bydgoskim PZŁ

Wzorem ubiegłego roku w dniach 19-21 sierpnia 2022 r. na terenie obwodów łowieckich okręgu bydgoskiego PZŁ, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu, zostaną przeprowadzone letnie obserwacje zwierzyny łownej. Porównanie wyników z w/w letnich obserwacji, do wyników z obserwacji wykonanych w roku 2021 umożliwi prawidłowe zarządzanie populacjami w sposób zrównoważony i celowy, uwzględniający przestrzenną i wiekową zmienność jej struktury, oraz ułatwi dalsze optymalne planowanie łowieckie szczególnie tam, gdzie populacje jeleniowatych są w nadmiernie liczne i mają istotny negatywny wpływ na gospodarkę leśną, rolnictwo oraz na bioróżnorodność. 

Powyższe działania, są także niezbędne do określenia prawidłowych struktur populacji zwierzyny łownej, które przez najbliższe lata na terenie RDLP w Toruniu będą inwentaryzowane metodą pędzeń próbnych oraz tworzenia nowych wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. 

Letnie obserwacje zwierzyny, czyli metoda określająca struktury populacji zwierzyny bytującej w łowiskach, zostanie przeprowadzona we wszystkich obwodach łowieckich. Myśliwi i leśnicy prowadzą obserwatorzy, którzy posiadają wiedzę w zakresie rozpoznawania gatunków zwierząt oraz określania ich parametrów populacyjnych będą z wykorzystaniem lornetek, noktowizorów lub termowizorów obserwować żerującą zwierzynę.

Na specjalnych „kartach obserwatora” odnotowuje się każde zaobserwowane zgrupowanie zwierzyny  lub pojedyncze sztuki z wyszczególnieniem płci, wieku (sztuki dorosłe), formy poroża oraz liczbę młodzieży. W przypadku braku zaobserwowanej zwierzyny fakt ten również odnotowujemy w karcie obserwacji.

Wybór miejsca obserwacji zależy od gwarancji zaobserwowania jak największej ilości zwierząt (tj.: stałe żerowiska, miejsca bytowania zwierzyny). Obserwacje prowadzone będą trzykrotnie. W pierwszym dniu rano i wieczorem, w drugim dniu rano. Zajęcie stanowisk przez obserwatorów powinno nastąpić ok godziny 4, a w przypadku wieczornego wyjścia ok godz. 17. O terminie opuszczenia stanowisk decyduje obserwator, w zasadzie nie wcześniej niż o godz. 22 i godz. 8 przy pobycie rannym.

Wspólny cel, jakim jest racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, wymaga rzetelnych podstaw. Powyższe działania przedstawią obecną strukturę populacji butujących zwierząt na terenie naszych lasów i pól, co będzie bardzo ważnym elementem prowadzenia dalszej racjonalnej gospodarki populacjami zwierząt łownych z punktu widzenia myśliwych, leśników i społeczeństwa. 

Darz Bór!
ZO PZŁ w Bydgoszczy

Udostępnij
Twitter
WhatsApp