ZNAMY WYNIKI KONKURSU O MIANO LIDERA OCHRONY ZWIERZYNY DROBNEJ W OKRĘGU BYDGOSKIM W SEZONIE 2020/2021

ZNAMY WYNIKI KONKURSU O MIANO LIDERA OCHRONY ZWIERZYNY DROBNEJ W OKRĘGU BYDGOSKIM W SEZONIE 2020/2021

We wrześniu 2020 roku Komisja Hodowli Zwierzyny ZO PZŁ w Bydgoszczy ogłosiła konkurs dla kół łowieckich pt. „Ochrona zwierzyny drobnej na terenie bydgoskiego okręgu PZŁ poprzez ograniczenie liczebności drapieżników (lis, jenot, borsuk, szakal złocisty, kuna, norka, tchórz, szop pracz).

Problem wzrastającej liczebności drapieżników dotyczy również jenotów i szopów praczy, które zagrażają krajowym populacjom zwierząt. Są to gatunki obce rodzimej faunie, zagrażają krajowej bioróżnorodności i dlatego należy dążyć do eliminacji ich ze środowiska naturalnego. Liczebność drapieżników jest ściśle powiązana ze spadkiem ilości wielu gatunków ptaków, nie tylko łownych. Populacja różnych drapieżników zaliczanych do zwierzyny łownej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Dotychczas prowadzony konkurs „Lisiarz okręgu bydgoskiego PZŁ” pokazał pozytywny wpływ takich inicjatyw na zwiększenie liczebności zwierzyny drobnej w naszych obwodach łowieckich.

Akces wzięcia udziału w konkursie zgłosiło 5 kół łowieckich, których obwody łowieckie są na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy i które posiadają elektroniczną książkę ewidencji polowań (z PZŁ lub inną) z możliwością dodawania zdjęć bezpośrednio w trakcie lub na koniec polowania indywidualnego.

 

Do wielkości pozyskania brano tylko osobniki z dokumentacją fotograficzną, załączoną do wpisu z polowania indywidualnego (w EKEP lub innej ewidencji), drapieżniki odłowione z dokumentacją w postaci zdjęć oraz osobniki uwzględnione w sprawozdaniach z polowań zbiorowych (bez konieczności wykonania zdjęć) w okresie od 01 września 2020 do 31 marca 2021 r.

Tytuł „Lidera” otrzymało Koło Łowieckie nr 117 „Sokół” w Mroczy, które pozyskało najwięcej osobników ww. gatunków i uzyskało najwięcej punków w przeliczeniu na 1 ha dzierżawionego obwodu. (wg wzoru: suma pozyskanych drapieżników z RPŁ x 1000 podzielona przez powierzchnię użytkową obwodu). Koło otrzymało również nagrodę finansową w postaci promesy o wartości 5000 zł na zakup bażantów do wsiedleń pochodzących z OHZ PZŁ w Rożniatach. Bażanty będą do odbioru w miesiącu wrześniu.

Vice liderami zostały: Koło Łowieckie Nr 94 „Cis” w Świeciu, które otrzymało nagrodę finansową w postaci promesy o wartości 2,500 zł na zakup bażantów oraz Wojskowe Koło Łowieckie Nr 294 „Hubertus” w Bydgoszczy – promesa o wartości 1.500 zł na zakup bażantów.

Organizator przewiduje wręczenie statuetek Lidera oraz 2 wiceliderów w trakcie XVI Okręgowych Mistrzostw w Strzelaniach Myśliwskich, które odbędą się w dniu 27 czerwca 2021 w Łącku.

Zachęcamy wszystkie koła do brania udziału w drugiej edycji tego konkursu, który obejmuje okres od 1 czerwca 2021 do 31 marca 2022 roku.

Tomasz Oset